VU L エルボ

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
250他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
300他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
350他社製他社製他社製他社製他社製他社製-
400他社製他社製他社製他社製他社製他社製-

VU 45L  

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
250他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
300他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
350他社製他社製他社製他社製他社製他社製-
400他社製他社製他社製他社製他社製他社製-

VU LL (90°大曲 エルボ)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200他社製他社製他社製他社製他社製他社製
250他社製他社製他社製他社製
300

VU S ソケット

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
250ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
300他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
350他社製他社製他社製他社製他社製他社製
400他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VU T チーズ (90°Y)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
250他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
300他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VU T チーズ (90°Y) (異径)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
50×40他社製他社製他社製他社製他社製他社製
65×50他社製他社製他社製他社製他社製
75×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75×65他社製他社製他社製他社製他社製
100×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100×75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150×75他社製他社製他社製
150×100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150×125他社製他社製他社製他社製
200×100他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×125他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×150他社製他社製他社製他社製他社製他社製
250×150他社製他社製他社製他社製他社製他社製
250×200他社製他社製他社製他社製他社製他社製
300×200他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VU Y チーズ (45°Y)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40他社製他社製他社製他社製
50他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
150他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VU Y チーズ (45°Y) (異径)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
50×40他社製他社製他社製
75×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100×75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150×100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200×100他社製他社製他社製他社製他社製
200×150他社製他社製他社製他社製他社製

VU LT (90°大曲Y)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40他社製他社製他社製他社製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
250他社製他社製他社製他社製

VU LT (異径) (90°大曲Y)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
50×40他社製他社製他社製他社製
65×50他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
75×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75×65他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
100×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100×75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125×100他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
150×100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150×125他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×100他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×150他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VU IN インクリーザー

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
50×40他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
65×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75×40ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75×65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100×65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100×75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125×100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150×100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150×125他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×100他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×125他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×150他社製他社製他社製他社製他社製他社製
250×200他社製他社製他社製他社製他社製他社製
300×200他社製他社製他社製他社製他社製他社製
300×250他社製他社製他社製他社製他社製他社製