HMS ユニオン

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
13ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
16ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
20ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
25ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
28ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
30ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
35ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
40ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製

HMS 接合ユニオン

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
13ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
20ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
25ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製

MCユニオンスーパーナット

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
13他社製他社製他社製
16他社製他社製他社製
20他社製他社製他社製
25他社製他社製他社製
30他社製他社製他社製
40他社製他社製他社製
50他社製他社製他社製

MCユニオンスーパーナット(HI)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
13他社製他社製他社製他社製
16他社製他社製他社製他社製
20他社製他社製他社製他社製
25他社製他社製他社製他社製
30他社製他社製他社製他社製
40他社製他社製他社製他社製
50他社製他社製他社製他社製

HMSギボルト式ユニオン

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製