VU 1/2 Sソケット

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
200他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VP変換ソケット VPS

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
75他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
100他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
125他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
150他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VU 偏芯ソケット(管底)

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
50×40他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
65×50他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
75×50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75×65他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
100×50他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
100×65他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
100×75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125×100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150×100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150×125他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×100他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200×150他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VU 持出ニップル

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40P×40T他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
50P×50T他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
65P×50T他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
75P×75T他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
100P×75T他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
125P×125T他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
150P×150T他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製
200P×200T他社製他社製他社製他社製他社製他社製他社製

VU VS バルブソケット

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
150ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製

SVS SUVU変換ソケット

サイズ東京支店宇都宮(営)横浜(営)東海(営)大阪(営)福岡(営)鹿児島(営)
40ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
50ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
65ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
75ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
100ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製ホーメイ製
125加工品加工品加工品加工品加工品加工品加工品